پرسشنامه رایگان بررسي رابطه هوش هيجاني و استرس ادراك شده در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی  رابطه هوش هيجاني و استرس ادراك شده در دانش آموزان

هوش هيجاني يكي از عوامل مهم سلامت روان افراد به شمار مي‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ميزان استرس ادراك شده انجام گرفت. بدين منظور 55 دانش‌آموز تيزهوش در مقطع اول دبيرستان با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. آزمودني‌ها با استفاده از 2 پرسشنامه هوش هيجاني شوت و همكاران و استرس ادراك شده (PSS) مورد سنجش قرار گرفتند. يافته‌هاي پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و ميزان استرس ادراك شده در اعضاي نمونه معنادار و در جهت معكوس بود. همچنين همبستگي بين مؤلفه بيان و ارزيابي، تنظيم و به كارگيري هيجان با استرس ادراك شده معنادار به دست آمد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه هوش هيجاني و استرس ادراك شده در دانش آموزان

 

نظرات