پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

تحقیق حاضر در پی آن است تا مشخص کند،آیا میزان فوبی اجتماعی در بین درانشجویان دانشکده مهندسی و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تفاوتی دارد یا خیر؟سوالات پژوهشی ما بدین تربیت هستند که :

۱ – آیا میزان فوبی اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی و مهندسی تفاوتی دارد؟

۲ – آیا میزان فوبی اجتماعی بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی تفاوتی دارد؟

برای بررسی سوالات پژوهشی فوق از روش آماری توصیفی از نوع پیمایشی(زمینه یابی)استفاده گردیده است.آزمودنی های این پژوهش بطور کلی شامل۶۰نفر دانشجوی دختر و پسر دانشکده های علوم تربیتی و مهندسی بوده اند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی گروه های مستقل استفاده شد که در سطح آلفای ۱%و ۵%برای دانشکده های مهندسی و علوم تربیتی تفاوت معنا داری مشاهده نشد ولی دانشجویان دختر و پسر در سطح آلفای ۱%و ۵%تفاوت معناداری با هم دیگر داشتند که میزان فوبی اجتماعی در بین دانشجویان دختز بطور معناداری نسبت به دانشجویان پسر بیشتر بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

 

نظرات