پرسشنامه رایگان رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی: میانجی گری اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی: میانجی گری اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی همراه با بررسی میانجی گری اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی است. این پژوهش در چهارچوب پژوهش های توصیفی قرار دارد و از نوع تحلیل مسیر و همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی دوم متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصیلی۹۲ -۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بودند و حجم نمونه برابر با ۳۹۴ نفر بود که بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه های درماندگی آموخته شده، اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۹) و اضطراب امتحان اشپیل برگر (۱۹۸۰) را تکمیل کردند و میانگین نمرات آنها به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که بین درماندگی آموخته شده و پیشرفت تحصیلی، ارتباط منفی معنادار و بین درماندگی آموخته شده با هر یک از متغیرهای اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین هر یک از متغیرهای اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی، ارتباط منفی معنادار و بین اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهاد ی رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان از برازش خوبی برخوردار نیست. با تعدیل هایی که انجام شد سه الگوی دیگر برای روابط متغیرهای پژوهش به وجود آمد که هر سه تایید شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی: میانجی گری اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان

 

نظرات