پرسشنامه رایگان نقش پرخاشگری

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش پرخاشگری

تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه‌ی جوامع می‌باشد. هدف از مطالعه‌ي حاضر بررسی رابطه‌ي بین پرخاشگری، خود نظم جویی هیجانی، سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی و توانایی بازداری بر رفتارهای پرخطر رانندگی در مطالعه‌ي اول و مقایسه‌ي رفتارهای پرخطر رانندگی، خود نظم جویی هیجانی و سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی در بین رانندگان مبتدی و  باتجربه در مطالعه‌ي دوم بود. روش: در مطالعه‌ي اول، 117 راننده‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی مورد مطالعه قرار گرفتند و در مطالعه‌ي دوم، 35 راننده‌ي جوان مبتدی بین 18 تا بیست و پنج سال و 35 راننده‌ي باتجربه‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی بالای بیست و پنج سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار: آزمودنی‌ها در مطالعه‌ي اول پرسشنامه‌ي پرخاشگری اهواز، نظم جويي هیجانی گراتز و روئمر، رفتار رانندگی منچستر و دو آزمون کامپیوتری استروپ هیجانی مربوط به هیجانات منفی  مربوط به رانندگی و تکلیف برو/نرو و در مطالعه ي دوم نيز تمام آزمون ها به جز تكليف برو/ نرو را انجام دادند. نتایج: مطالعه‌ي اول نشان داد بین پرخاشگری و  مشکلات در خودنظم جویی هیجانی با رفتار پرخطر رانندگی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین توانایی بازداری تنها با لغزش‌های رانندگی رابطه معنادار داشت. سوگیری توجه با هیچ یک از متغیرهای پژوهش حاضر رابطه ای نداشت. به جز سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی، پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی و بازداری رفتارهای پرخطر رانندگی را پیش بینی کردند. مطالعه‌ي دوم نیز نشان داد بین رانندگان مبتدی و باتجربه در بروز تخلفات معمولی و تخلفات پرخاشگرانه، نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای خودنظم جویی هیجانی تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین بین رانندگان مبتدی و باتجربه در سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی تفاوت معنادار وجود نداشت. بحث: به طور کلی نتایج مطالعه­ی حاضر بر اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی از جمله پرخاشگری، توانایی خودنظم‌جویی هیجانی و همچنین تجربه بر بروز رفتارهای پرخطر رانندگی صحه می‌گذارد. اما همچنان نقش سوگیری توجه نسبت به هیجانات منفی مربوط به رانندگی نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش پرخاشگری

 

نظرات