پرسشنامه رایگان رابطه بین بازسازی خلق و صفات شخصیتی گلدبرگ

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بین بازسازی خلق و صفات شخصیتی گلدبرگ

امروزه به همراه پیشرفت علم و تکنولوژی میزان دغدغه ها و فشارهای روانی افراد افزایش پیدا کرده است که گاهی به نوسان خلق و پایین آمد آن منجر می شوند. از طرفی انسان ها دارای صفات زیادی اند که مجموعه ی این صفات و عوامل محیطی دیگر باعث می شود آن ها را از یکدیگر  متمایز سازند. خلق پایین یا منفی انسانها را وا می دارد از روش های گوناگونی برای بالا بردن خلق و بهبود حال خود استفاده کنند. سوال اینست که آیا ویژگی های شخصیتی افراد اقدامات آنها را برای بازسازی خلق منفی شان تحت تأثیر قرار می دهد؟ بنابراین ،‌هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی رابطه ی بین راهبردهای بازسازی خلق(شناختی،آرام سازی ،‌اجتماعی و بیرونی سازی ) و صفات شخصیتی از دیدگاه گلدبرگ (شادخویی، وظیفه شناسی ، سازگاری،‌پایداری هیجانی و عقلانی بودن).تعداد ۲۰۲ نفر از ساکنین شهر مشهد (میانگین سن=۲۸/۰۹ ؛ انحراف استاندارد=۹/۶۲) پرسشنامه بازسازی خلق ایبرل و دیگران و صفات شخصیتی گلدبرگ را تکمیل کردند. نتایج بیانگر این بود که تنها صفت شادخویی با راهبردهای آرام سازی رابطه معکوس داشت و بین سایر صفات شخصیتی ( وظیفه شناسی ،‌سازگاری ،‌پایداری، هیجانی و عقلانی بودن) و راهبردهای بازسازی خلق رابطه ای وجود نداشت. به نظر می رسد که روش های شناختی که متضمن ارزیابی مجدد موقعیت مشکل هستند و مردم آمیزی،‌صحبت با دوستان و مشورت با آنها بیشتر به شادمانی منجر می شوند تا راههایی که عمدتاً بر گریز از موقعیت یا کنترل هیجانی متمرکزند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بین بازسازی خلق و صفات شخصیتی گلدبرگ

 

نظرات