پرسشنامه رایگان رابطه بين بازسازی خلق و صفات شخصيتی گلدبرگ

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بين بازسازی خلق و صفات شخصيتی گلدبرگ

امروزه به همراه پيشرفت علم و تكنولوژي ميزان دغدغه ها و فشارهاي رواني افراد افزايش پيدا كرده است كه گاهي به نوسان خلق و پايين آمد آن منجر مي شوند. از طرفي انسان ها داراي صفات زيادي اند كه مجموعه ي اين صفات و عوامل محيطي ديگر باعث مي شود آن ها را از يكديگر  متمايز سازند. خلق پايين يا منفي انسانها را وا مي دارد از روش هاي گوناگوني براي بالا بردن خلق و بهبود حال خود استفاده كنند. سوال اينست كه آيا ويژگي هاي شخصيتي افراد اقدامات آنها را براي بازسازي خلق منفي شان تحت تأثير قرار مي دهد؟ بنابراين ،‌هدف اين پژوهش عبارت بود از بررسي رابطه ي بين راهبردهاي بازسازي خلق(شناختي،آرام سازي ،‌اجتماعي و بيروني سازي ) و صفات شخصيتي از ديدگاه گلدبرگ (شادخويي، وظيفه شناسي ، سازگاري،‌پايداري هيجاني و عقلاني بودن).تعداد 202 نفر از ساكنين شهر مشهد (ميانگين سن=28/09 ؛ انحراف استاندارد=9/62) پرسشنامه بازسازي خلق ايبرل و ديگران و صفات شخصيتي گلدبرگ را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه تنها صفت شادخويي با راهبردهاي آرام سازي رابطه معكوس داشت و بين ساير صفات شخصيتي ( وظيفه شناسي ،‌سازگاري ،‌پايداري، هيجاني و عقلاني بودن) و راهبردهاي بازسازي خلق رابطه اي وجود نداشت. به نظر مي رسد كه روش هاي شناختي كه متضمن ارزيابي مجدد موقعيت مشكل هستند و مردم آميزي،‌صحبت با دوستان و مشورت با آنها بيشتر به شادماني منجر مي شوند تا راههايي كه عمدتاً بر گريز از موقعيت يا كنترل هيجاني متمركزند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بين بازسازی خلق و صفات شخصيتی گلدبرگ

 

نظرات