پرسشنامه رایگان تأثیر برنامه‌های درسی فوق‌برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان دوره متوسطه

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر برنامه‌های درسی فوق‌برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه‌ی درسی فوق‌برنامه بر خودپنداره تحصیلی و قانون مداری
دانش آموزان صورت پذیرفت. روش مورداستفاده در پژوهش،  آزمایش تک موردی یا تک آزمودنی بود؛ لیکن باهدف اطمینان بیشتر از اعتبار درونی و بیرونی، تعداد آزمودنی ها در حداکثر ممکن و به میزان ۴ نفر پیش‌بینی شد. جامعه در این پژوهش، متشکل از دانش آموزان یکی از دبیرستان های دخترانه در سطح ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود و به‌عنوان نمونه چهار دانش‌آموز دارای وضعیت نامناسب به لحاظ دو متغیر
قانون مداری و خودپنداره تحصیلی به شکل هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای سنجش متغیر قانون مداری سیاهه محقق ساخته مبتنی بر قوانین مدرسه بود. برای سنجش خودپنداره تحصیلی نیز از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (۲۰۰۴) استفاده شد که  تصویر ذهنی فرد از خودش را می سنجد.
اجرای پژوهش مشارکت ناهمزمان آزمودنی ها در سه مورد از فعالیت‌های فوق‌برنامه مدرسه بود. برای تحلیل نتایج، سیر تحول توصیفی تغییرات مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، نمودار تغییر آزمودنی ها در شرایط قبل و بعد از مداخله و بر اساس عملکرد آنان مطابق با خط پایه، مبنای تحلیل بود. نتایج حاکی از آن بود که شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه باعث بهبود وضعیت اخلاقی و درنتیجه میزان قانون مداری و نیز افزایش خودپنداره تحصیلی است. بر اساس نتایج تحقیق، استفاده از برنامه درسی فوق‌برنامه به‌عنوان یک مداخله مؤثر جهت بهبود وضعیت قانون مداری و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می‌شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر برنامه‌های درسی فوق‌برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان دوره متوسطه

 

نظرات