پرسشنامه رایگان رابطه هیجان خواهی،‌برون گرایی،درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه هیجان خواهی،‌برون گرایی،درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی در شهر تهران انجام شد. فرض اساسی در این پژوهش آن است که بین ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرایی، درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نمونه های این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۶۸ نفر از بین نوجوانان پسر بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران و دبیرستانهای مناطق چهارده و هجده انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. در این پژوهش همچنین از روشهای آماری ضریب همبستگی و آزمون T برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دو گروه نوجوانان بزهکار و عادی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضها بدین قرار است: ۱- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است.۲- میزان برون گرایی نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنا دار است. ۳- میزان خشم نوجوانان بزهکار با ارتکاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست.۴- میزان خشم نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است. ۵- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهکار با ارتکاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست ۶- میزان برون گرایی نوجوانان بزهکار با ارتکاب جرم آنان رابطه دارد و این رابطه معنادار است. ۷- میزان هیجان خواهی بزهکاران نوجوان با خشم آنان رابطه دارد و این رابطه معنا دار است. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که ارزیابی ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرایی، درون گرایی، و خشم در بدو ورود نوجوانان بزهکار به مراکز اصلاح و تربیت سبب درک هر چه بیشتر و بهتر از این نوجوانان و برنامه ریزی آنان می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه هیجان خواهی،‌برون گرایی،درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

 

نظرات