پرسشنامه رایگان رابطه هیجان خواهی،‌برون گرايي،درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه هیجان خواهی،‌برون گرايي،درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی در شهر تهران انجام شد. فرض اساسی در این پژوهش آن است كه بین ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرايی، درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نمونه های این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 نفر از بین نوجوانان پسر بزهكار ساكن در كانون اصلاح و تربیت تهران و دبیرستانهای مناطق چهارده و هجده انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. در این پژوهش همچنین از روشهای آماری ضریب همبستگی و آزمون T برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دو گروه نوجوانان بزهكار و عادی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضها بدین قرار است: 1- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است.2- میزان برون گرايی نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنا دار است. 3- میزان خشم نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست.4- میزان خشم نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است. 5- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست 6- میزان برون گرايی نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه دارد و این رابطه معنادار است. 7- میزان هیجان خواهی بزهكاران نوجوان با خشم آنان رابطه دارد و این رابطه معنا دار است. نتایج بدست آمده بیانگر آنست كه ارزیابی ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرایي، درون گرايی، و خشم در بدو ورود نوجوانان بزهكار به مراكز اصلاح و تربیت سبب درك هر چه بیشتر و بهتر از این نوجوانان و برنامه ریزی آنان می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 15

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه هیجان خواهی،‌برون گرايي،درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی

 

نظرات