پرسشنامه رایگان شخصیتی 3 عاملی کتل

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل

سنجش عوامل ” تحت تاثیر احساسات – استوار از نظر هیجانی” و ” سرسختی- نرم خویی” و ” مطمئن به خود – بیمناک”
Catell’s Three Factors Personality Inventory
در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن “محسنات” یا ” معایب” نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ “صحیح” یا “غلط” نیست ، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است . آن چه در این تست باید مشخص گردد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شوند؛ دیگر به خودی خود، خوب یا بد نیستند.
برای هر یک از گویه ها سه پاسخ “الف” ، “ب” و “ج” ارائه شده است . دور حرف پاسخی که بیش از همه با آن موافق هستید ، خط بکشید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد انتخاب کنید . سعی کنید پاسخ هایی را که با حرف “ب” مشخص شده اند، انتخاب نکنید مگر آن که انتخاب دو پاسخ دیگر واقعا برایتان میسر نباشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل

 

نظرات