پرسشنامه رایگان تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

مقدمه:انقلاب اطلاعاتي وصنعتي موجب پديد آمدن دوران جديد عصر اطلاعات و جامعه علمي شده‌است، ازاين‌رو، نگرش‌هاي علمي افراداز ضرورت‌هاي حياتي حضوردراين عرصه واز جمله مفاهيمي است كه بر پايه پيشرفت درزمينه علوم تجربي امكان‌پذير است؛بنابراين مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان امكان همگامي جامعه با تحولات سريع علمي، صنعتي وآماده‌سازي آينده‌سازان براي حضور در جامعه پوياي اطلاعاتي را فراهم مي‌آورد.هدف: اين پژوهش درصدد ارزيابي مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم پايه سوم راهنمايي وتأثير آن بر نگرش علمي دانش‌آموزانشان مي باشد.روش:مطالعه حاضر، علّي ـ مقايسه‌اي بوده و جامعه آماري شامل كليه معلمان علوم پايه سوم مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه4و1مشهد ودانش‌آموزان‌آنها درسال تحصیلی91-1390بوده‌است.از تعداد 54 معلم علوم پايه سوم و1450 دانش‌آموز، براساس روش نمونه‌گيري در دسترس 46 معلم ازجامعه معلمانو1140دانش‌آموز از جامعه دانش‌آموزان انتخاب شده‌اند. ابزار این پژوهش سیاهه مشاهده سنجش مهارت‌هاي حرفه‌اي معلم، پرسشنامه سنجش مهارت‌هاي حرفه‌اي معلموپرسشنامه سنجش نگرش دانش‌آموزان به علم بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. به منظور پاسخ‌دهی به سؤالات، ازآماره‌های توصیفی(ميانگين، واریانس و انحراف معيار) و آمار استنباطی(تي تک نمونه‌ای، تي مستقل و آزمون دو جمله ای )استفاده شد. يافته‌ها: نتایج حاصل از مشاهده و پرسشنامه نشان‌دهنده وضعیت مطلوبمعلمان در سطح مهارت‌هاي حرفه‌اي(عمومي) وعملكرد نسبتاً مطلوب، در سطحمهارت‌هاي حرفه‌اي(اختصاصي)، همچنین نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به علم بود. نتايج آزمون تي مستقل نیز نشان‌دهنده تأثير مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم پايه سوم راهنمايي بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم مي‌باشد. نتيجه‌گيري: در مجموع مي­توان گفت كه معلمان علوم پايه سوم راهنمايي در بخش مهارت‌هاي عمومي وضعيت بهتري نسبت به مهارت‌هاي اختصاصي دارند. نگرش دانش آموزان آنها در درس علوم نسبت به علم بیشترمثبت است همچنينتأثير مثبت مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم بر نگرش دانش‌آموزانشان نسبت به علم تأييد شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

 

نظرات