پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره بهداشت روانی پرداخته است. از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که حاضر به شرکت در جلسات گروه درمانی شده بودند، پس از مصاحبه اولین تعداد ۲۰ نفر ( ۷ پسر و ۱۴ دختر ) انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش ۱۱ جلسه روان درمانی گروهی به روش مذکور را دریافت کردند. افراد گروه کنترل همزمان با گروه آزمایش در سه مرحله ( پیش آزمون، پس آزمون و دنباله گیری ) پرسشنامه بازبینی شده ۹۰ سوالی نشانه ها SCL-90-R را تکمیل کردند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه بود که شناخت ( شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره بر بهداشت روانی دانشجویان موثر است ). پیش آزمون هیچ کدام از ابعاد با آزمون T در گروه ها با هم معنادار نبود ( س.م دامنه ای از ۱۵/۰ تا ۸۹/۰). نتایج تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر در تفاوت دو گروه حاکی از معنی داری تاثیر روش مذکور بر کاهش نشانه های مرضی و روتنپرشی ( ۰۵/۰ P< ) می باشد. در مقابل روش مذکور بر کاهش نشانه های مرضی جسمانی کردن ( ۰۳/۰P= ) و وسواس فکری = عملی ( ۶۳/۰P=) تاثیر معنی داری نداشته است. با این حال روش مذکر بر کاهش شاخص کل نشانه ها تاثیر معنی داری ( ۰۰۱/۰ P<) داشته است. نتایج نشان می دهد که با روش مذکور می توان بهداشت روانی دانشجویان را ارتقاء بخشید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

 

نظرات