پرسشنامه رایگان بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده بر آن

تاریخ انتشار : 8 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده بر آن

هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش ­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­های برنامه­درسی اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از ۱۵۳ دانش­ آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته نگرش به تقلب، پرسشنامه محیط­ آموزشی راف و همکاران(۱۹۹۷) و پرسشنامه ارزشیابی ادراک شده الخروصی(۲۰۰۹) بود. نتایج نشان داد که میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن ۸۸/۰ همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغیرهای پیش­بین  می‌توانند به صورت ترکیبی ۸۶ درصد از تغییرات متغیر نگرش به تقلب را تبیین کنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهایی قادر به پش‌بینی نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمره نگرش تقلب دانش­آموزان نسبت به تقلب  از ارزش متوسط  پرسشنامه بیشتر است و۱/۹۶ درصد دانش­ آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (۹/۳) درصد دانش ­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­ آموزان قلمداد می­شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده بر آن

 

نظرات