پرسشنامه رایگان توصیف جو سازمانی- مدرسه

banner-questionnaire

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

Describe the organizational climate questionnaire

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.
1= خیلی کم … 2= کم …3= متوسط … 4= زیاد … 5= خیلی زیاد

 

نمونه سوالات:
1. معلمان به یکدیگر کمک می کنند و پشتیبان هم هستند.
2. معلمان از روحیه گروهی مناسبی برخوردارند.
3. معلمان نسبت به شایستگی حرفه ای همکاران خود، احترام می گذارند.
4. رفتار معلمان در این مدرسه، آزار دهنده است.
5. عده قلیلی از معلمان با اکثریت معلمان مخالفت می ورزند.
6. معلمان مدرسه دوستان صمیمی یکدیگرند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

 

نظرات