پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سبک های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه سبک های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

از آنجایی که هر گاه با اکثریت افراد معتاد به گفتگو می نشینیم و علت اعتیاد آنها را جستجو میکنیم سعی بر این دارند که شرایط و مشکلات محیطی را عامل اعتیاد به خود معرفی کنند لذا بر آن شدیم که شیوه های مقابله افراد معتاد به مواد مخدر را با افراد غیر معتاد در شرایط حل مساله یکسان مقایسه کنیم.فرضیه ما این بود که افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد از شیوه های نا کار آمد در حل مسائل استفاده می کنند.در این پژوهش ابتدا افراد معتاد را از مرکز درمات ترک اعتیاد مشهد کیلینیک انتخاب کردیم که در حجم نمونه سی نفر،با یک گروه شاهد که از لحاظ تعداد و میزان سن و جنسیت و پس ازاطمینان از عدم اعتیادشان با گروه معتاد همتا بودند انتخاب نمودیم.به آن ها فرمهای آزمون شیوه های حل مساله این آزمون که شامل مقیاسهای:۱- بی یاوری.۲-کنترل حل مسئله۳-شیوه خلاقیت۴-شیوه اجتناب فرضیه ما مورد تایید قرار گرفت.بدین معنی که در تمامی این مقایسه ها توانایی حل مساله افراد معتاد ضعیف تر و در سطح پایین تر از افراد معتاد قرار داشت ولی در مقیاس پایانی با عنوان شیوه تقرب فرضیه مورد تایید قرار نگرفت بدین معنی که بین افراد معتاد و غیر معتاد در مقیاس تقرب در حل مساله تفاوتی مشاهده نشده است.لازم به ذکر است برای تحریر و تحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شده که در سطح آن ها ۰٫۰۱ و ۰٫۰۵ نتایج معنا داری بین سبک های حل مساله افراد معتاد و غیر معتاد مشاهده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات:۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه سبک های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

 

نظرات