پرسشنامه رایگان تأثير زوج درماني هيجان مدار بر سازگاري زناشويی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثير زوج درماني هيجان مدار بر سازگاري زناشويی

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را در سه مرحلۀ پيش آزمون، پس آزمون و دو ماه پي گيري كامل كردند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه زوج درماني هيجان مدار منجر به افزايش سازگاري زناشويي زوجهاي آشفته مي شود. نتايج همچنين نشان دادند كه گر چه در مرحلۀ پي گيري نمرات سازگاري زناشويي گروه درمان هنوز بالاتر از گروه كنترل بود ولي تفاوت معناداري بين گروه درمان و كنترل درمرحلۀ پس آزمون تا پي گيري مشاهده نشد و تداوم يافته هاي پژوهش در طول زمان تأييد نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثير زوج درماني هيجان مدار بر سازگاري زناشويی

 

نظرات