پرسشنامه رایگان تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

امروزه شیوع ناسازگاری زناشویی و تاثیر آن بر سلامت جسمی و روحی زوجین و کودکان ، باعث شده است که متخصصان سلامت روان به حیطۀ زوج درمانی بیشتر توجه کنند. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زوج درمانی هیجان مدار برافزایش سازگاری زناشویی زوجین آشفته پرداخت. بدین منظور ۱۷ زوج از سه کیلنیک خدمات روانشناختی وارد پژوهش شدند و به طور تصادفی در دو گروه درمان و لیست انتظار جای گرفتند. زوج درمانی هیجان مدار در ۲۰ جلسه برای هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاری زناشویی را در سه مرحلۀ پیش آزمون، پس آزمون و دو ماه پی گیری کامل کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار منجر به افزایش سازگاری زناشویی زوجهای آشفته می شود. نتایج همچنین نشان دادند که گر چه در مرحلۀ پی گیری نمرات سازگاری زناشویی گروه درمان هنوز بالاتر از گروه کنترل بود ولی تفاوت معناداری بین گروه درمان و کنترل درمرحلۀ پس آزمون تا پی گیری مشاهده نشد و تداوم یافته های پژوهش در طول زمان تأیید نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

 

نظرات