پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین صفات شخصیتی وابسته به جنس با عملکرد جنسی زنان شاغل ۲۰تا۴۵ سال شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود ار اینکه بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل رابطه معنی داری وجود دارد یا به نوعی می توان گفت بین روان زنانه در زن با عملکرد جنسی زنان همبستگی مثبتی وجود دارد.

به علت دسترسی به آمار دقیق زنان متاهل شاغل ساکن در شهرمشهد، جهت نمونه گیری(n=50) از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه ویژگی های شخصیتی اسپنس (/۸۵وr=/82) و پرسشنامه ی شاخص عملکرد جنسی زنان (r=/85) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که از همبستگی پیرسون استفاده و در موارد لزوم برای مقایسه گروهها، تحلیل واریانس و آزمونT به کار برده شد. یافته ها در این پژوهش نشان داد که زنان شاغل که روان زنانه (صفات شخصیتی وابسته به جنس مونث) دارند عملکردجنسی بهتری خواهند داشت(p=/417)نسبت به زنان شاغلی که روان مردانه دارند(p=/291) . و همچنین زنان شاغلی که همسرانشان روان مردانه دارند(p=/254) عملکرد جنسی شان بهتر است از زنان شاغلی که همسرانشان روان زنانه دارند(p=/176).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که داشتن ویژگی های شخصیتی زنانه در زنان و نیز داشتن ویژگی های شخصیتی مردانه در همسرانشان موجب عملکرد جنسی بهتر در زنان می گردد. یعنی داشتن روان جنسیتی سالم موجب عملکرد جنسی بهتر می شود.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل

 

نظرات