پرسشنامه رایگان اثر بخشی زوج درمانی خود نظم بخشی (SRCT) برنظم جویی شناختی هیجان

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشی زوج درمانی خود نظم بخشی (SRCT) برنظم جویی شناختی هیجان

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی خودنظم بخشی بر نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی انجام شد.پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره و رواندرمانی سطح شهر مشهد می‏باشد.نمونه مورد نظر شامل ۱۰ زوج بود که جهت شرکت در طرح پژوهش به مرکز مشاوره وابسته به بهزیستی ارجاع داده شدند. لذا روش نمونه گیریِ این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (۵ زوج)و آزمایش (۵ زوج) قرارگرفتند. داده ‏ها به کمک پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان(CERQ)، آزار عاطفی و سازگاری دونفره (DAS) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشیبودکه گروه آزمایش در معرض مداخله ‎۸جلسه‌ای زوج درمانی خودنظم بخشی قرار گرفتند.. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجددا پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و سازگاری دونفره در مورد هر دو گروه اجرا شد.سپس با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA)و چند متغیری (MANCOVA)، یافته‏های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که زوج درمانی خودنظم بخشی باعث افزایش راهبرهای کارآمد نظم جویی شناختی هیجان، و کاهش راهبردهای ناکارآمد نظم جویی شناختی هیجان زوج‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود. همچنین، زوج‌درمانی خودنظم بخشی منجر به کاهش آزار عاطفی وکاهش میزان آشفتگی زناشویی در بین زوجین آشفته می‌شود. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوج‌درمانی خودنظم بخشی تأثیر بسزایی در نظم جویی شناختی هیجان، کاهش آزار عاطفی و همچنین کاهش آشفتگی زناشویی دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشی زوج درمانی خود نظم بخشی (SRCT) برنظم جویی شناختی هیجان

 

نظرات