پرسشنامه رایگان ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی

با توجه به رشد روز افزون آموزش الکترونیکی و ترکیب آن در برنامه های درسی مؤسسات آموزش عالی، کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از اساسی ترین نمود آن در حوزه تعلیم و تربیت ، موضوع مهمی به شمار می آید. این پژوهش درصدد ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طریق سنجش سطوح عملکرد مراحل تولید محتوای الکترونیکی و نقش ها و مسؤولیت های افراد دخیل در آن است. در بررسی توصیفی و ارزیابانه حاضر، جامعه آماری افرد دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسناد و مدارک مرتبط با فرایند تولید محتوای الکترونیکی و کلیه دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ را تشکیل می دهند. از تعداد ۵۰۰۰ دانشجو، براساس روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد ۲۷۴ نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش چک لیست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملکرد مراحل تولید محتوای الکترونیکی، چک لیست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملکرد نقش ها و مسؤولیت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه، از قضاوت مبتنی بر طیف، آماره های توصیفی ( میانگین، واریانس و انحراف معیار) و همچنین آمار استنباطی( t-test) بر مبنای نقطه ۵۰ و ۷۰ درصدی، استفاده شد. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملکرد مراحل تولید محتوای الکترونیکی و وضعیت مطلوب در سطوح عملکرد نقش ها و مسؤولیت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی بود. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای نیز نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب درکیفیت محتوای الکترونیکی ارائه شده در دوره­های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. نتایج بیانگر این است که کیفیت محتوای ارائه شده در دوره­های آموزش الکترونیکی از دیدگاه محقق و همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وضعیت نسبتأ مطلوبی بر خوردار می­باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی

 

نظرات