پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به مادران و به دختران نوجوانشان بر بهبود روابط میان آنها

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به مادران و به دختران نوجوانشان بر بهبود روابط میان آنها

 پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به دختران نوجوان و مادرانشان، بر بهبود روابط میان آنها انجام شد.  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی(داوطلبانه) با پیش آزمون، پس آزمون ویک گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ۱۴ مادر و ۱۴ نفر دختران نوجوان۱۳-۱۵سال بودند که از یک مدرسه راهنمایی دخترانه در ناحیه تبادکان آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفی در گروه آزمایش گمارش شدند، که چهارده جلسه آموزشی برای آن ها اجرا گردید. به منظور ارزیابی سطح تعارض آنها از پرسشنامه حل تعارض (CSS) و جهت سنجش ارتباطات از پرسشنامه محیط خانواده (FES) استفاده شد.  یافته‌ها حاکی از اثربخشی آموزش حل تعارض در کاهش تعارض بود و نمرات حاصل از پرسشنامه حل تعارض به لحاظ آماری در سطح (۰۰۱/۰p<) معنادار بودند. این نتایج همچنین اثربخشی آموزش حل تعارض را در بهبود روابط میان مادران و دختران نوجوان‌شان نشان می دهد و نمرات حاصل از پرسشنامه روابط درون خانواده نیز به لحاظ آماری (۰۰۱/۰p<) معنادار بودند.  یافته‌های پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارتها در ایجاد ارتباطات مثبت و موثر میان نوجوانان و والدین نقش مهمی ایفا می کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به مادران و به دختران نوجوانشان بر بهبود روابط میان آنها

 

نظرات