پرسشنامه رایگان رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

رهبري توزيعي يكي از سبك­هاي جديد رهبري است كه سعي دارد چارچوب رهبري تک نفره را تغییر داده و سبكي را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می­کنند. اين سبك با توجه به تحقيقات انجام شده به دليل كارايي و اثربخشي نسبي كه در مدارس دارد توجه خاصي را در حوزه­ي مديريت و رهبري آموزشي به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي مديران با وضعيت رهبري توزيعي، در سطح دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، تعداد 33 نفر از مديران و 800 نفر از دبیران دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد، در سال تحصيلي 90-89 و نمونه تحقیق تمامی 33 نفر مدیر و 138 دبير را شامل می­گرديد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 33 سؤالی رهبري توزيعي بود که توسط دبيران پاسخ داده شد. هم­چنین برای سنجش ويژگي­هاي شخصيتي مديران از پرسشنامه نئو (NEO)، فرم كوتاه 60 سوالي استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه رهبري توزيعي 95/0 و پرسشنامه نئو 88/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که به طور كلي بين رهبري توزيعي و ويژگي­هاي شخصيتي مديران رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه رهبري توزيعي مي­تواند به وسيله مؤلفه­هاي شخصيتي برون­گرايي، گشودگي نسبت به تجربه و روان­رنجوري مديران پيش­بيني شود. اما مؤلفه ­هاي سازگاري و وظيف­ه شناسي قادر به پيش­بيني اين سبك رهبري نيستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

 

نظرات