پرسشنامه رایگان رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعی

رهبری توزیعی یکی از سبک­های جدید رهبری است که سعی دارد چارچوب رهبری تک نفره را تغییر داده و سبکی را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می­کنند. این سبک با توجه به تحقیقات انجام شده به دلیل کارایی و اثربخشی نسبی که در مدارس دارد توجه خاصی را در حوزه­ی مدیریت و رهبری آموزشی به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی مدیران با وضعیت رهبری توزیعی، در سطح دبیرستان­های دخترانه ناحیه شش و هفت شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، تعداد ۳۳ نفر از مدیران و ۸۰۰ نفر از دبیران دبیرستان­های دخترانه ناحیه شش و هفت شهر مشهد، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ و نمونه تحقیق تمامی ۳۳ نفر مدیر و ۱۳۸ دبیر را شامل می­گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ۳۳ سؤالی رهبری توزیعی بود که توسط دبیران پاسخ داده شد. هم­چنین برای سنجش ویژگی­های شخصیتی مدیران از پرسشنامه نئو (NEO)، فرم کوتاه ۶۰ سوالی استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه رهبری توزیعی ۹۵/۰ و پرسشنامه نئو ۸۸/۰ محاسبه گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی بین رهبری توزیعی و ویژگی­های شخصیتی مدیران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رهبری توزیعی می­تواند به وسیله مؤلفه­های شخصیتی برون­گرایی، گشودگی نسبت به تجربه و روان­رنجوری مدیران پیش­بینی شود. اما مؤلفه ­های سازگاری و وظیف­ه شناسی قادر به پیش­بینی این سبک رهبری نیستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعی

 

نظرات