پرسشنامه رایگان راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی (تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد که از موضوع رساله خود دفاع کرده بودند و دانشجویان کارشناسی ارشد که حداقل ۳ ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود، همچنین استادان راهنمای این دانشگاه طی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ ­بود. از  جامعه مذکور، ۱۰۲ تن استاد راهنما، ۶۳ تن دانشجوی دکتری و ۱۳۹ تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه­های محقق ساخته، عملکرد استادان راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرایند راهنمایی پایان­نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش­های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره، و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد استادان راهنما در فرایند راهنمایی پایان­نامه و رساله از دیدگاه دانشجویان در کل مقیاس و مؤلفه­های آن و همچنین عملکرد دانشجویان در فرایند انجام پایان‌نامه یا رساله از دیدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه­های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه ۷۵ درصدی به طور معناداری پایین­تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملکرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملکرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه­ها در مؤلفه­های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما (p=.000 ,27/67= (3)x2) و در مولفه­های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,32/327= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده­مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000)، اما درخرده­مقیاس­های عملکرد استادان راهنما از دیدگاه دانشجویان در گروه­های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر می‌رسد استاد راهنما و دانشجو، در فرایند راهنمایی پایان‌نامه، عملکرد مطلوبی نداشته و با وظایف و تعهدات خود آشنایی لازم را ندارند. در نهایت، برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله، چهار راهبرد توجه اثربخش، همدلی اثربخش، توانمندسازی اثربخش، و حریم حرفه­ای اثربخش به منظور بهبود عملکرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشارکت اثربخش، تعهد اثربخش، تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملکرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نظرات