پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران

امروزه برقراری ارتباط موثر را می‌توان از الزامات زندگی اجتماعی دانست. کتابداران شاغل در کتابخانه‌ها نیز با برقراری ارتباط شایسته و مناسب با کاربران می‌توانند نقش مهمی در مرتفع نمودن نیازهای اطلاعاتی جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از ارتباط با کتابداران صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات از کتابداران و دانشجویان از پرسشنامه و فرم اطلاعات جمعیت شناختی بهره گرفته شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد، به طور کلی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران خوب می‌باشد و در این راستا بررسی رابطه میان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران و میزان برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون سایر فرضیه‌های پژوهش نشان داد میان متغیرهای “میزان تحصیلات” و “تجربه” کتابداران با میزان برخورداری از مهارت‌های ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، یافته‌ها نشان داد وضعیت برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه، در یک سطح بوده و تفاوت معناداری در این رابطه مشاهده نشد. با این وجود بین میزان رضایتمندی دانشجویان از برقراری تعامل با کتابداران در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه تفاوت معناداری وجود دارد و بررسی تاثیر متغیر “جنسیت” بر میزان رضایتمندی دانشجویان نشان داد، ارتباط معناداری میان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران همجنس و غیرهمجنس وجود ندارد. یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی از دیدگاه کتابداران بود. نتایج به دست آمده نشان داد، مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی، ابتدا عوامل سازمانی است و پس از آن عوامل محیطی، فردی و فرهنگی تاثیرگذار می‌باشند. افزون بر این، در رابطه با مهمترین عوامل رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران، یافته‌های پژوهش نشان داد مراجع‌پذیر بودن، اشارات و حرکات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، اجتناب از کاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پایان رضایت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظیم عواطف مهمترین این عوامل عنوان شده که میزان رضایت نیز در حد مناسبی تعیین گردید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران

 

نظرات

دیدگاه کاربران

    • با سلام.
      برای دریافت پرسشنامه استاندارد به سایت مادسیج مراجعه کنید.
      موفق باشید.