پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و مقایسه دانشجویان در اختلال اضطراب و خواب ، اختلال کنش اجتماعی ، اختلال سلامت عمومی اختلال افسردگی اساسی ، و اختلال علائم جسمانی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و مقایسه دانشجویان در اختلال اضطراب و خواب ، اختلال کنش اجتماعی ، اختلال سلامت عمومی اختلال افسردگی اساسی ، و اختلال علائم جسمانی

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و ارتباط آن با جنسیت، وضعیت تأهل و دانشکده محل تحصیل می باشد. در این تحقیق کل جامعه آماری شامل 16803 نفر و 318 نفر مورد پرسش قرار گرفتند ابزار تحقیق پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات موردنظر بود.

نتایج نشان داد که دانشجویان پسر با میانگین اختلال 29/20 واز دانشجویان دختر با میانگین 03/20 دارای مشکل بیشتری می باشند. دانشجویان در مقیاس های چهار گانه به ترتیب اختلال در کنش اجتماعی(07/7) اختلال در علائم جسمانی (9/4) اختلال اضطراب و خواب (2/5) و اختلال افسردگی (8/2) نشان دادند. در بین دانشجویان افراد مجرد نسبت به متأهل دارای بیشترین میزان اختلال بودند. همچنین در میان دانشکده های مختلف دانشکده ادبیات بیشتر از سایر دانشکده ها اختلال نشان دادند.

 

نظرات

دیدگاه کاربران