پرسشنامه احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

banner-questionnaire

مقیاس احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

 

Teacher Efficacy Scale (Short Form)

Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993)

نمونه سوالات:

1.     میزان یادگیری دانش آموزان، در درجه اول به سابقۀ خانوادگی آنها بر می گردد.

2.     اگر دانش آموزان در خانه انضباطی ندیده باشند، آنها احتمالاً هیچ انضباطی را نمی پذیرند.

3.     زمانی که واقعاً سعی و تلاش می کنم، می توانم اغلب دانش آموزان مشکل دار را به راه بیاورم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

نظرات