پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و کم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل ۱۲۴ آزمودنی می باشد که ۶۲ پسر پر تنش و کم تنش و ۶۲ دختر پر تنش و کم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: ۱٫ DASS برای سنجش میزان تنش، ۲٫ مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، ۳٫ پرسشنامه روش رویارویی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: ۱٫ عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و کم تنش تفاوت دارد. ۲٫ جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. ۳٫ شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و کم تنش متفاوت است. ۴٫ جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش

 

نظرات