پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله

از آنجا که نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یک از این تغییرات خود یک عامل بحران زا برای نوجوان محسوب می گرد، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات حائز اهمیت بسیار است. از این رو پژوهشگر بر آن شد تا در این زمینه به بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران نوجوان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال بپردازد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین اضطراب و افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده بود به منظور دستیابی به این هدف یک پژوهش تحلیلی گذشته نگر مورد شاهدی انجام شد. در این پژوهش ۱۴۱ دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله قاعده شده و ۱۷۹ دانش آموز قاعده نشده در این رده سنی با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای، طبقاتی و مبتنی بر هدف) از مدارس نواحی ششگانه شهر مشهد انتخاب شدند. در این مطالعه تنها نمونه هایی انتخاب شدند که دارای مشخصات واحد پژوهش بوده و بقیه از مطالعه حذف شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل فرم مصاحبه شماره ۱و ۲، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس عزت نفس، تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A) و تست اضطراب ( زونگ) بود. جهت گردآوری اطلاعات پس از توجیه واحدهای پژوهش در محیطی مناسب و مجزا از سایرین، با استفاده از تست افسردگی بک کودکان و تست اضطراب زونگ، افسردگی و اضطراب آنها مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تست های آماری کای اسکوئر، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که میانگین اضطراب در دختران سنین ۱۱ تا ۱۵ سال قاعده شده و قاعده نشده با هم تفاوت معنی داری نداشته اگر چه دختران قاعده نشده نسبت به دختران قاعده شده درصد بیشتری، اضطراب را نشان داده اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله

 

نظرات