پرسشنامه رایگان بررسی رابطه نگرش به مرگ وجهت گیری مذهبی با اهمال‏ کاری تحصیلی در میان دانشجویان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه نگرش به مرگ وجهت گیری مذهبی با اهمال‏ کاری تحصیلی در میان دانشجویان

مرگ یک تجربه پویا و نا ایستا در سراسر زندگی است و اعتقادات مذهبی یکی از شاخصه­هایی است که نوع نگرش به مرگ را تحت تأثیر قرار می­دهد.  با توجه به اثر نوع نگرش به مرگ، بر متغیرهای مختلف، انتظار می­رود این نگرش، در تبیین اهمال­کاری و به ویژه اهمال‏کاری تحصیلی که از شایع‌­ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است نیز مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش به مرگ و جهت­گیری مذهبی با اهمال‏کاری تحصیلی در جامعه دانشجویان رشته­های فنی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. در این مطالعه از یک طرح توصیفی، و از نوع همبستگی استفاده گردید. برای تعیین حجم نمونه، یک مطالعه مقدماتی انجام شد که طی آن ۳۵ دانشجوی دختر پرسش­نامه­های اهمال‏کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، نیم رخ نگرش به مرگ ونگ و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند و پس از آن با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای نسبی، حجم نمونه ۱۳۴ نفر برآورد شد؛ اما به دلیل احتمال ریزش پرسش­نامه­ها، در نهایت حجم نمونه ۱۵۰ نفر (۸۵ دختر و ۶۵پسر) دانشجو در نظر گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­های پژ‍وهش، از آزمون­های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و آزمون Tو آزمون لون استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین اهمال­کاری تحصیلی و نگرش منفی به مرگ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۱۸۹/۰r= ، ۰۲۳/۰p=) و بین نگرش منفی به مرگ و جهت­گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۰/۰=p، ۲۷۴/۰=r). همچنین نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی بیرونی و اهمال­کاری تحصیلی، رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد(۱۲۵/۰p=، ۱۲۶/۰ r=). رابطه بین جهت­گیری­مذهبی بیرونی و اهمال‏کاری تحصیلی در رشته فنی مهندسی با همبستگی (۰٫۳۳۳) و در گروه دانشجویان دختر، با ارزش همبستگی(۰٫۳۴۸) معنادار شد و در سایر رشته­ها و به طور کلی این فرضیه معنادار نشد. همچنین، نتایج مربوط به بررسی تفاوت اهمال­کاری در دو گروه دختران و پسران نشان داد که، میزان اهمال‏کاری در پسران (۶۲٫۰۹M=) بیشتر از دختران (۵۵٫۶۸M=) می­باشد؛ اما بین نگرش منفی به مرگ و جهت­گیری مذهبی در میان دو گروه تفاوت معنی­دار وجود نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه نگرش به مرگ وجهت گیری مذهبی با اهمال‏ کاری تحصیلی در میان دانشجویان

 

نظرات

دیدگاه کاربران