پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

اهداف این تحقیق ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش هیجان جوی متناسب با ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی جامعه مورد نظر و همچنین بررسی فرضیه های در خصوص از ارتباط بین نمره های هیجان جوی با عملکرد تحصیلی ، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی – رفتاری تیپ الف بود. ابتدا بر اساس تحلیل عوامل ، مقیاس هیجان جوی ۲۴ ماده ای موسوم به مقیاس هیجان جوی اهواز(ASSI) ساخته شد. پایای مقیاس ASSI بر اساس ضرایب باز آزمای و آلفای کرونباخ رضایت بخش بود. همچنین اعتبار مقیاس ASSI براساس ملاک AISS;EPQوMMPI ارزیابی شد. ضرایب اعتبار به دست آمده رضایت بخش بودند و بیانگر اعتبار بالای مقیاس ASSI می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از معدلهای دانش آموزان ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSEQ)، مقیاس جایگاه مهار (ALOC) و پرسشنامه تیپ شخصیتی الف (TAQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که هیجان جوی با جایگاه مهار بیرونی و الگوی شخصیتی – رفتاری الف (غیر رسمی) رابطه دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

 

نظرات