پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی

این پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی – رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلال های روانی و به منظور مقایسه ی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – روانی توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی انجام شد . جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش را بیماران زن مبتلا به اختلال دو قطبی ، که در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد بستری بودند ، تشکیل داده بود . نمونه ی مورد نظر متشکل از 30 زن مبتلا به اختلال دو قطبی بود که به طور در دسترس و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفره) و کنترل(15نفره) قرار گرفتند . در نهایت پس از ریزش اولیه ،هریک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود. ابتدا از تمام آزمودنی ها در شرایط یکسان با ابزارهای مقیاس 2 و 9 آزمون MMPI ، مقیاس های گروه ب آزمون کالیفرنیا ،مقیاس خودسنجی آلتمن برای شیدایی ، فرم پرستاری و چک لیست علائم هشداردهنده ، پیش آزمون به عمل آمد . سپس گروه آزمایش علاوه بر دارو درمانی ، گروه درمانی شناختی – رفتاری در 8 جلسه به مدت 5/1 ساعت را دریافت کردند . در گروه کنترل تنها دارو درمانی اعمال شد . در پایان نیز در شرایط یکسان از تمام آزمودنی ها پس آزمون به عمل آمد . در نهایت بیماران در هر دو گروه بعد از مدت 6 ماه ازاتمام درمان مورد پیگری قرار گرفتند . یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده ، گروه درمانی شناختی – رفتاری توام با دارو درمانی در کاهش شدت علائم و نشانه های شیدایی ، افزایش تبعیت از دارو درمانی ، بهبود روابط بین فردی و کمک به شناخت علائم اولیه ی بیماری بیش از دارو درمانی (به تنهایی ) مؤثر بود ؛ اما در کاهش شدت علائم و نشانه های افسردگی تفاوتی بین دو روش دیده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 12

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی

 

نظرات