پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه استفاده مرضی از اینترنت در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه استفاده مرضی از اینترنت در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

تحقیق حاضر به منظور بررسی اختلال به اینترنت یا استفاده از اینترنت در بین توجوانان و جوانان دختر و پسر شهرستان مشهد انجام شده است.اختلال اعتیاد به اینترنت با وابستگی به اینترنت به استفاده بیش از حد و غیر قابل کنترل از اینترنت اطلاق می شود که به عنوان “توعی استفاده از اینترنت که بتواند مشکلات ورانشناختی،اجتماعی،درسی و شعلی در زندگی فرد ایجاد کند”تعریف می شود.در فصل اول و دوم تصویر تقریبا تصویر کاملی از استفاده مرضی از اینترنت همراه با رویکردهای مختلف در مورد آن ارائه شده است.جامعه آماری این بررسی متشکل از نوجوانان و جوانان دختر و پسر قابل دسترس و غیر قابل دسترس شهرستان مشهد می باشد که نمونه ای به حجم ۵۰نفر دختر و ۵۰ نفر پسر به صورت دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی از جامعه آماری در دسترس انتخاب شد.در این بررسی از روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی استفاده شده است.ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس شناختی اینترنت ساخته شده توسط دیویس می باشد که دراری ۳۶ سوال و ۴ خرده مقیاس(سلامت ،اجتماعی بودن،استرس/مواجهه،انوا گرایی)می باشد.روشهای آماری آلفای کرونباخ و آزمون تی مستقل نیز برای تحلیل آن بکار گرفته شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل آماری بعمل آمد.فرضیه های تحقیق که عبارتند از:

۱)پسران و دختران از اینترنت استفاده مرضی می کنند.

۲)بین دختران و پسران در استفاده مرضی از اینترنت تفاوتی وجود ندارد.

۳)بین دختران و پسران در خرده مقیاس های ،مقیاس شناختی از اینترنت تفاوتی وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه استفاده مرضی از اینترنت در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

 

نظرات