پرسشنامه رایگان مقایسه ی خودکارآمدی تحصیلی،سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی

تاریخ انتشار : 8 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه ی خودکارآمدی تحصیلی،سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی

با­ توجه­ به افزایش روزافزون کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و آسیب‌های هیجانی و مشکلات تحصیلی که در آن­ها بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، ضرورت شناسایی ویژگی­های روان­شناختی و آموزشگاهی دانش­آموزان بی‌سرپرست و ارایه­ی خدمات روان­شناختی و تربیتی متناسب به ایشان بیشتر احساس می شود، لذا هدف این پژوهش، مقایسه­ ای خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه در دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی است.

روش پژوهش حاضر علّی مقایسه­ای بود و جامعه­ی آماری، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد را که در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ مشغول به تحصیل بودند، در بر می­گرفت. نمونه­ی آماری شامل ۲۵ دختر بی­سرپرست و ۱۲۵ دختر­عادی بود. با توجه به محدود بودن تعداد دختران بی­سرپرست در مقطع مورد نظر، کل جامعه­ی آماری (معادل ۲۵ نفر) به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن شرایطی نظیر معلم، مدرسه و موقعیت مدرسه و کلاس، به ازای هر دانش‌آموز بی سرپرست از بین دانش‌آموزان عادی همکلاسی آن­ها به صورت تصادفی از هر کلاس ۵ دانش‌آموز به عنوان نمونه­ی عادی برگزیده شد.

ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه­ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز، پرسشنامه­ی سازگاری سینها و سینگ و پرسشنامه­ی کیفیت زندگی در مدرسه­ی اندرسون و بورک. داده‌ها از طریق آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:

۱- بین خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان عادی و بی­ سرپرست تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­ سرپرست، نمرات بالاتری در خودکارامدی تحصیلی کسب کردند.

۲- دانش‌آموزان عادی و بی سرپرست از نظر سازگاری به طور معناداری متفاوت از یکدیگرند؛ به نحوی که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات پایین تری در سازگاری کسب کردند.

۳- دانش‌آموزان عادی و بی ­سرپرست ادراک متفاوتی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات بالاتری در کیفیت زندگی در مدرسه به دست آوردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه ی خودکارآمدی تحصیلی،سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی

 

نظرات