پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین

banner-questionnaire

پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین

Parent-Teacher Involvement Questionnaire
Anne Corrigan (2002)

نمونه سوالات:

1. شما هر چند وقت یک بار مشق شب فرزند خود را چک می کنید؟
2. شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود می پرسید که در مدرسه چه کارهایی انجام داده است؟
3. شما هر چند وقت یک بار نمره برگه های امتحانی فرزندتان را می بینید؟
5. شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی درس ها و کارهای مدرسه اش صحبت می کنید؟
6. شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی رفتارش در مدرسه صحبت می کنید؟

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین

نظرات