پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ادراک دانش آموزان از سبک های فرزندپروری والدین با خود تنظیمی تحصیلی و جهت گیری مذهبی آنان

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه ادراک دانش آموزان از سبک های فرزندپروری والدین با خود تنظیمی تحصیلی و جهت گیری مذهبی آنان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک دانش­ آموزان از سبک­ های فرزندپروری والدین با خودتنظیمی و جهت‌گیری مذهبی آنان انجام گرفته است.

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می­باشد. نمونه پژوهش شامل ۳۸۵ نفر از دانش آموزان دختر و پسر است که به روش نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه ­های ادراک سبک فرزندپروری والدین گرولنیک و جهت­گیری مذهبی آذربایجانی و خودتنظیمی ولرند و همکاران جمع آوری شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج پژوهش برای فرضیات که با روش معادلات ساختاری انجام شد، نشان داد که بین ادراک از سبک فرزند پروری والدین و جهت­گیری مذهبی وخودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین جهت­ گیری مذهبی و خودتنظیمی نیز ارتباط معناداری وجود دارد و جهت‌گیری مذهبی می­تواند خودتنظیمی را به صورت معکوس پیش بینی کند. نتایج پژوهش برای پاسخدهی به سوالات نشان داد که بین خودتنظیمی در دختران و پسران تفاوت معنادار است. همچنین در جهت­گیری مذهبی بین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده شد. دختران از پسران هم خودتنظیم ترند و هم در متغیر اخلاق عملکرد بهتری نسبت به پسران دارند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه ادراک دانش آموزان از سبک های فرزندپروری والدین با خود تنظیمی تحصیلی و جهت گیری مذهبی آنان

 

نظرات