پرسشنامه رایگان مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

AMI، يك ابزار پ‍ژ‍وهشي مفيد براي بررسي مواردي است كه در آن امكان تفكيك فراموشي پيش­گستر و پس­گستر وجود دارد. براي مثال، بيماراني كه در آزمون­هاي استاندارد تقريباً يكسان عمل مي­كنند، احتمال دارد در اين آزمون عملكرد متفاوتي داشته باشند (بدليو ويلسون[3]، 1986).

اين آزمون براي فاصله سني 18 سال به بالا مناسب است و با هدف از بين بردن محدوديت­هايآزمون­هاي قديمي­تر ابداع و اعتباريابي شده ­است.

 

اين آزمون شامل يك برنامه مصاحبه نيمه ­سازمان يافته­اي است كه از دو بخش تشكيل مي­شود. بخش اول به نام برنامه معنايي شخصي[4]، به ارزيابي يادآوري رويدادهاي گذشته زندگي شخصي آزمودني ها مي­پردازد. برنامه معنايي شخصي، آزمودني را ملزم به يادآوري حقايق زندگي گذشته مربوط به دوران كودكي (براي مثال؛يادآوري نام مدرسه يا معلمان)، ابتداي بزرگسالي (براي مثال؛نام بردن اولين شغل، تاريخ و محل ازدواج) و وقايع دوران اخيرتر (براي مثال؛تعطيلات، مسافرتها يا بستري شدن در بيمارستان) مي­نمايد. بخش دوم به نام رويداد شرح حال، به يادآوري خاطراتي از همان سه دوره زماني مي­پردازد. اين آزمون ساده و از قابليت اجراي نسبتاً سريع برخوردار است و براي بيماران جالب و جذّاب مي­باشد.

AMI،  يك ارزيابي از حافظه شخصي دور ارائه مي­دهد. عملكرد در اين آزمون مي­تواند با آنچه كه از تكاليف مربوط به آزمونهاي حافظه مرسوم ­تر (كه به ارزيابي دانش وقايع عمومي‌يا چهره­هاي مشهورمي­پردازند) به­دست مي­آيد مقايسه گردد. اين آزمون، چارچوبي فراهم مي­كند كه به واسطه آن مي­توان به ارزيابي وجود آسيب يا سلامت در حافظه دور آزمودني پرداخت كه شامل الگوي هر نوع نقص و شيب زماني[5] آن (مربوط به ذخيره نسبي حافظه­هاي قديم­تر نسبت به حافظه اخير) مي­باشد.

پايايي

در AMI، سه ارزياب يعني بدلي، كوپلمن و ويلسون(1989) به صورت مستقل به ارزيابي و نمره­گذاري خاطرات يادآوري شده پرداختند. همبستگي ميان آزمون­هاي موازي، بين 83/0 تا 86/0 در نوسان مي­باشد.

روايي

روايي آزمون از چهار طريق مورد ارزيابي قرار گرفت:

1) آزمون به سادگي نشان داد كه قادر به تميز بيماران فراموشكار از افراد سالم مي­باشد.

2) روش دوم، محاسبه همبستگي دروني ميان تكاليف حافظه­ دوره­هاي مختلف در سطح كل بيماران بود.

3) روش سوم، مقايسه الگوي شيب تند در طول آزمون­هاي مختلف حافظه دور بود.

4) چهارمين روش عبارت است از كنترل اعتبار حافظه­ هاي توليد شده.

 

روش نمره­ گذاري:

براي هر يك از سؤال هاي جدول معنايي شخصي، حداكثر 2 نمره براي يادآوري كامل و 1 نمره براي يادآوري ناقص در نظر گرفته مي­شود. مجموع نمرات سؤال هاي هر بخش آزمون، در مواقع يادآوري كامل، 21  مي­باشد.

بخش دوم به نام برنامه حوادث شرح حال[6]، به ارزيابي يادآوري حوادث يا وقايع خاص رخ داده در زندگي گذشته آزمودني مي­پردازد. هر بخش از اين مصاحبه به ارزيابي حافظه­ در طول همان سه دوره زماني مربوط مي‌شود. آزمودني ملزم است كه سه رويداد مربوط به دوران كودكي، سه رويداد مربوط به اوايل دوره بزرگسالي و سه رويداد مربوط به دوران اخير را يادآوري نمايد. هر جا كه آزمودني در يادآوري حافظه با شكست روبرو شود مي­توان از برخي محرك ها استفاده كرد.

در جدول شرح حال، براي خاطره ضمني مكان و زمان، 3 نمره و براي خاطره شخصي خاص كه زمان و مكان يادآوري شده است و يا براي حوادث با ويژگي اختصاصي كمتر از زمان و مكان يادآوري شده، 2 نمره در نظر گرفته شده است. سرانجام براي حافظه شخصي مبهم، 1 نمره، براي سؤال هاي بدون پاسخ و يا پاسخ­هاي مبتني بر دانش و اطلاعات كلي نمره­اي در نظر گرفته نمي­شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: Pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

نظرات