پرسشنامه رایگان بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان شادکامی انجام گرفت. هدف این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که ای میان آموزه های دینی با شادکامی رابطه ای وجود دارد؟ همچنین آیا بر اساس منابع مذهبی می توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟پژوهش حاضر این رابطه را در ۸۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کرده است.ابزارهای سنجش در این تحقیق پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بوده است. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پییرسون و آلفای کرنباخ بوده که اعتبار و پایایایی بدست آمده از این تحلیل ها برابر است . نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان دادند که میان جهت گیری مذهبی با میزان شادکامی رابطه ای معنا دار وجود ندارد. با توجه به نتایج می توان گفت:

۱٫ افراد دارای مذهب درونی از میزان شادکامی بیشتری نسبت به افراد دارای مذهب بیرونی برخوردار بودند.۲٫ افراد متاهل از میزان شادکامی بیشتری نسبت به افراد مجرد برخوردار بودند ۳٫ افراد بومی از میزان شادکامی بیش تری نسبت به افراد غیر بومی برخوردار بودند.۴٫ دانشجویان سال آخر از جهت گیری مذهبی درونی تر ومیزان شادکامی بیشتری نسبت به دانشجویان سال اول برخوردار بودند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی

 

نظرات