پرسشنامه رایگان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و ميزان شادكامي

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و ميزان شادكامي

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه ي جهت گيري مذهبي با ميزان شادكامي انجام گرفت. هدف اين پژوهش، آزمودن اين فرضيه است كه اي ميان آموزه هاي ديني با شادكامي رابطه اي وجود دارد؟ همچنين آيا بر اساس منابع مذهبي مي توان ابزاري ساخت كه شادكامي افراد را بسنجد؟پژوهش حاضر اين رابطه را در 80 نفر از دانشجويان دختر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي كرده است.ابزارهاي سنجش در اين تحقيق پرسش نامه جهت گيري مذهبي آلپورت و پرسشنامه شادكامي آكسفورد بوده است. در اين تحقيق از روش همبستگي استفاده شده است. روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش همبستگي پييرسون و آلفاي كرنباخ بوده كه اعتبار و پايايايي بدست آمده از اين تحليل ها برابر است . نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان دادند كه ميان جهت گيري مذهبي با ميزان شادكامي رابطه اي معنا دار وجود ندارد. با توجه به نتايج مي توان گفت:

1. افراد داراي مذهب دروني از ميزان شادكامي بيشتري نسبت به افراد داراي مذهب بيروني برخوردار بودند.2. افراد متاهل از ميزان شادكامي بيشتري نسبت به افراد مجرد برخوردار بودند 3. افراد بومي از ميزان شادكامي بيش تري نسبت به افراد غير بومي برخوردار بودند.4. دانشجويان سال آخر از جهت گيري مذهبي دروني تر وميزان شادكامي بيشتري نسبت به دانشجويان سال اول برخوردار بودند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 20

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و ميزان شادكامي

 

نظرات