پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی قصه درمانی بر كاهش افسردگی كودكان سرطانی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی قصه درمانی بر كاهش افسردگی كودكان سرطانی

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي قصه درماني برميزان افسردگي كودكا نمبتلا به سرطان انجام پذيرفت. پژوهش حاضر كاربردي و از نوع نيمه آزمايشي مي باشد.با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از ميان كودكان مراجعه كننده به بيمارستان دكتر شيخ مشهد(در محدوده سني9تا13 سال)تعداد بيست نفر براي شركت در پژوهش انتخاب شدند،10نفر در گروه كنترل و 10 نفر در گروه آزمايش به طور تصادفي گمارده شدند كه اين تعداد بعد از ريزش به 8 نفر در هر گروه كاهش يافت .اين افراد در ابتدا با آزمون (سي دي اس) جهت اندازه گيري ميزان افسردگي ، مورد آزمون قرار گرفتند.سپس در گروه آزمايش ،مداخله قصه درماني به مدت 8جلسه اجرا شد. بعد از اتمام اين دوره درمان به منظور سنجش ميزان تغيير متغير وابسته (ميزان افسردگي)، مجددا آزمون (سي دي اس) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گرديد .نتايج تحليل هاي آماري آزمون (تي) به تاييد فرضيه (با معناداري …)انجاميد.بدين ترتيب قصه درماني درگروه آزمايش به طور معنا داري موجب كاهش افسردگي در مقايسه با افرادي كه درمان رايج را دريافت نكرده اند(گروه كنترل)ميشوند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی قصه درمانی بر كاهش افسردگی كودكان سرطانی

 

نظرات