پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی قصه درمانی برمیزان افسردگی کودکا نمبتلا به سرطان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی می باشد.با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد(در محدوده سنی۹تا۱۳ سال)تعداد بیست نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند،۱۰نفر در گروه کنترل و ۱۰ نفر در گروه آزمایش به طور تصادفی گمارده شدند که این تعداد بعد از ریزش به ۸ نفر در هر گروه کاهش یافت .این افراد در ابتدا با آزمون (سی دی اس) جهت اندازه گیری میزان افسردگی ، مورد آزمون قرار گرفتند.سپس در گروه آزمایش ،مداخله قصه درمانی به مدت ۸جلسه اجرا شد. بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته (میزان افسردگی)، مجددا آزمون (سی دی اس) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید .نتایج تحلیل های آماری آزمون (تی) به تایید فرضیه (با معناداری …)انجامید.بدین ترتیب قصه درمانی درگروه آزمایش به طور معنا داری موجب کاهش افسردگی در مقایسه با افرادی که درمان رایج را دریافت نکرده اند(گروه کنترل)میشوند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی

 

نظرات