پرسشنامه رایگان رابطه بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آنها

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آنها

امروزه برای بررسی تفاوت های فردی دانش آموزان، به سبک های شناختی آنان توجه بسیاری می شود. سبک های شناختی، روش های انفرادی یاد گیرنده است که برای پردازش اطلاعات به هنگام یادگیری مفاهیم جدید مورد قرار می گیرند. پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به این سوال انجام شد که آیا شیوه های تربیتی والدین در شکل گیری سبک های شناختی فرزندان آن ها تاثیر دارد یا خیر؟ شیوه های تربیتی شامل سه شیوه مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه و سبک های شناختی دارای ۲ بعد وابسته به زمین (FD) و نابسته به زمین (FI) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزانی بود که در سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷ در دو مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی در مدارس روزانه دولتی و غیرانتفاعی مناطق ۶، ۱۱، ۱۷ تهران مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش ۱۳۳۷ نفر بود که ۵۰۵ دانش آموز و ۸۳۲ نفر از والدین آنها را شامل می شد. از ۵۰۵ دانش آموز ۲۶۲ نفر از مقطع متوسطه و ۲۴۳ نفر از مقطع راهنمایی بود. برای سنجش سبک شناختی وابسته به زمین و وابسته به زمینه دانش آموزان از آزمون گروهی اشکال نهفته (GEFT) استفاده شد و نیز جهت تشخیص شیوه تربیتی والدین، پرسشنامه فرزند پروری دیاناباو مرینه یکی برای پدر خانواده و یکی برای مادر خانواده به کار برده شد. آزمون سبک شناختی برای دانش آموزان در مدارسشان اجرا شد و پرسشنامه فرزند پروری والدین نبز به منزلشان فرستاده شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های تحقیق از طریق سه آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه t در گروه های مستقل و خی دو در سطح اطمینان ۹۵ درصد تحلیل شدند و این نتایج را بدست دادند. شیوه تربیتی والدین با سبک شناختی فرزندان پسر آنها ارتباط دارد اما با سبک شناختی دخترانشان مرتبط نیست. سبک شناختی پسران در مقطع متوسطه نسبت به سبک شناختی پسران در مقطع راهنمایی وابسته تر به زمین است اما سبک شناختی دختران در مقطع متوسطه نسبت به سبک شناختی دختران در مقطع راهنمایی وابسته تر به زمین است. سبک شناختی دختران در مقطع راهنمایی از سبک شناختی پسران در این مقطع وابسته تر به زمین است در حالیکه در مقطع متوسطه سبک شناختی پسران از سبک شناختی دختران وابسته تر به زمین است. همچنین ثابت شد که هر چه سبک شناختی نابسته تر به زمین باشد پیشرفت تحصیلی بالاتر است و در رابطه با تاثیر شیوه های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مشخص شد که شیوه ها ی تربیتی والدین هم بر پیشرفت تحصیلی پسران و هم بر پیشرفت تحصیلی دختران تاثیر دارد. یک کاربرد مهم پژوهش حاضر این است که از سبک های شناختی می توان به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آنها

 

نظرات