پرسشنامه رایگان مقایسه مركز كنترل بیماران اسكیزوفرن پارانوئید و افراد سالم

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه مركز كنترل بیماران اسكیزوفرن پارانوئید و افراد سالم

تحقیق حاضر د ر پی آن است تا مشخص کند، آیا میان مرکز کنترل درونی- بیرونی (I-E) بیماران اسکیزوفرن پارانوئید و افراد سالم، و میان مرکز کنترل افراد مذکر، و افراد مونث تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از : 1- آیا افراد مذکر نسبت به افراد مونث از مرکز کنترل درونی برخوردار می باشند، 2- آیا بیماران اسکیزوفرن پارانوئید نسبت به افراد سالم از مرکز کنترل بیرونی برخوردار می باشند، 3- آیا میان نوع کنترل ( درونی- بیرونی) و جنسیت تعامل وجود دارد. برای بررسی فرضیات فوق، از طرح گروه – ملاک استفاده گزینش به عمل آمد. آزمودنی های این پژوهش بطور کلی از 80 مرد و زن،35 -20 ساله خوزستانی تشکیل می گردد که در دو گروه آزمایش و گواه قرار می گیرند. افراد گروه آزمایش از میان بیماران اسکیزوفرن پارانوئید بستری و افراد گروه گواه نیزاز میان افراد سالم، گزینش گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرمول کواریانس عاملی، و آزمون t گروه های مستقل، استفاده شد و سطوح 01/0 و 05/0 به عنوان سطوح معنی داری انتخاب گردیدند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه مركز كنترل بیماران اسكیزوفرن پارانوئید و افراد سالم

 

نظرات