پرسشنامه رایگان بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی

تاریخ انتشار : 8 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های کیفیت برای ارزیابی مقاله های علمی بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش تلفیقی از نوع ترکیبی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛کاربرگ ارزیابی مقالات علمی مجلات و دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و متخصصان و صاحب نظران در حوزه هنجارهای علم و یا جامعه شناسی علم بود. از جامعه مذکور، ۵۳ کاربرگ ارزیابی مقالات و ۷ نفر از متخصصان در حوزه هنجار علم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از سیاهه محقق ساخته به استخراج شاخص های موجود در کاربرگهای ارزیابی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با متخصصان به استخراج مولفه های هنجار علم و همچنین خلاء کاربرگهای ارزیابی مقالات مبادرت شد. به منظور بررسی دادهها از روشهای آمار توصیقی، شامل فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد. نتایج پژوهشنشان داد که بیشترین فراوانی در شاخص ها به دو شاخص “منابع” با ۶۲ فراوانی و “جامعیت و کفایت پیشینه” با ۶۵ فراوانی و همچنین کمترین فراوانی در شاخص های “عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی “با فراوانی ۱ و شاخص های “استفاده از مرور پیشینه به شیوه تحلیلی و انتقادی”، “قابل فهم بودن سبک نگارش مقاله برای مخاطبان” و واضح بودن معادلهای فارسی واژههای خارجی با فراوانی ۶ اختصاص داشت. همچنین مقوله “روش تحقیق” ۱۱ در صد کاربرگهای ارزیابی مقالات را به خود اختصاص داده بود که بیشترین تعداد سوالات در کاربرگهای ارزیابی مقالات به این بخش اختصاص داشت و مقوله “محتوا ” با ۱ درصد کمترین مقوله مورد توجه در کاربرگهای ارزیابی مقالات بود. همچنین طی فرایند مصاحبه ۱۶ خلاء در کاربرگهای ارزیابی مقالات به دست آمد. در زمینه میزان انطباق کاربرگهای ارزیابی مقالات با هنجارهای علم مرتون سه کاربرگ خارجی در وضعیت مطلوب، دو کاربرگ داخلی در وضعیت کاملاً نامطلوب و سی کاربرگ دیگر در وضعیت نامطلوب قرار داشتند که نشان از وضعیت نامطلوب کاربرگهای ارزیابی در انطباق با هنجارهای علم مرتون داشت. در نهایت از استخراج شاخص های ارزیابی مقالات از کاربرگهای ارزیابی ، استخراجمولفه های هنجار علم مرتون و به دست آوردن خلاء کاربرگهای ارزیابی مقالات، سیاهه نهایی ارزیابی مقالات با ۸۱ گویه و ۸ طیف ساخته شد و با اعتبارسنجی توسط متخخصان به شکل نهایی درآمد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی

 

نظرات