پرسشنامه رایگان کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران

امروزه برنامه‌­های آموزش و توسعه قابلیت­‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم­‌ترین و ارزشمند­ترین هدف سازمان محسوب می‌­شود. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره­‌های آموزش مدیران گروه‌­های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش­ آزمون – پس­ آزمون با گروه گواه است و از حیث هدف جزو پژوهش­‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری دوره­‌های آموزشی مدیران گروه‌­های دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بودند. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت فراگیران از دوره و میزان یادگیری آن­‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه رضایت فراگیران، پیش ­آزمون یادگیری، پس ­آزمون یادگیری و پرسشنامه خود ­ارزیابی بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/0 محاسبه گردید. پایایی آزمون‌­ها یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان محاسبه گردید،میزان پایایی آزمون­‌ها 88/0 بدست آمد. پایایی پرسشنامه خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۹ /0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است، همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن­‌ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند و به‌کارگیری مدل آندراگوژی نولز موجب بهبود اثربخشی آموزش مدیران می‌شود

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران

 

نظرات