پرسشنامه رایگان مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک  S.A.S

عبارتهایی که در مورد شما صادق است با توجه به مقیاس زیر ، انتخاب کنید .
الف = هیچگاه یا به ندرت . ب= گهگاه . ج = بیشتر اوقات . د= دائم یا تقریبا همیشه
نمونه سوالات:
 
الف
ب
ج
د
1.     بیشتر از حد معمول احساس اضطراب و نگرانی می کنم.
 
 
 
 
2.     بدون دلیل احساس ترس می کنم.
 
 
 
 
3.     خیلی زود دچار ترس و وحشت می شوم.
 
 
 
 
4.     احساس می کنم بند بند وجودم دارد ازهم جدا می شود.
 
 
 
 
5.     احساس می کنم هیچ رویداد بدی اتفاق نخواهد افتاد.
 
 
 
 
6.     احساس می کنم ساق پاها و بازوهایم بی رمق و لرزان است.
 
 
 
 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خود سنجی اضطراب

 

نظرات