پرسشنامه رایگان ارزیابی مدارس

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی مدارس

این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا ، که علاوه بر ترجمه ، تلاش شده است ، در مواردی بومی سازی شود .

نمونه سوالات:

1- مدرسه خود را با شرايط و قوانين منعكس شده از سوي وزارتخانه متبوع ، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

2- سياست هاي اتخاذ شده ، توسط كاركنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابليت بررسي عمومي تحقق اين امر براي اداره اجرايي وجود دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

توضيح :

3- مدرسه يك طرح بهسازي مكتوب كه در دسترس كادر آموزشي ، پرسنل منطقه و افراد ذينفع باشد ، تهيه كرده است .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

3-الف : طرح بهسازي مدرسه مشتمل است بر :

1)  اطلاعات جمعيتي دانش آموزان (تعداد در پايه ، سن ، مشخصات فردي )

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

2) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء ، افت ، اخراج

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

3) اطلاعات مربوط به غيبت ، فرار از مدرسه موقت و مستمر

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

4) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالي

5) اطلاعات مربوط به سنجش هاي منطقه اي

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

6) تحليل هايي برپايه داده هاي سنجش هاي مدرسه اي ، محلي و كشوري كه مي توانند براي شناسايي عقب ماندگي هاي دانش آموزان مفيد باشند .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

7)  شناسايي دانش آموزان كم پيشرفت

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

8)  تعيين هدفهاي قابل اندازه گيري براي بهسازي برنامه مدرسه و كاركرد دانش آموزان ، شامل موارد زير وجود دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

أ‌.    مراحل معين وقابل اندازه گيري هدفها

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

ب‌.   مراحل زماني فعاليتها ( زمان بندي فعاليت ها)

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

ت‌.   بودجه بندي براي هريك از فعاليتها

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

9) وجود فعاليت براي توسعه حرفه اي كاركنان ، براي هر كاركرد خدماتي موجود در مدرسه

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

10)         تعيين فرايند مشاهده ، پيشرفت و بازنگري هايي كه طرح بهسازي نياز دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 15

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی مدارس

 

نظرات