پرسشنامه رایگان ارزیابی مدارس

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی مدارس

این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا ، که علاوه بر ترجمه ، تلاش شده است ، در مواردی بومی سازی شود .

نمونه سوالات:

۱- مدرسه خود را با شرایط و قوانین منعکس شده از سوی وزارتخانه متبوع ، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۲- سیاست های اتخاذ شده ، توسط کارکنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابلیت بررسی عمومی تحقق این امر برای اداره اجرایی وجود دارد .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

توضیح :

۳- مدرسه یک طرح بهسازی مکتوب که در دسترس کادر آموزشی ، پرسنل منطقه و افراد ذینفع باشد ، تهیه کرده است .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۳-الف : طرح بهسازی مدرسه مشتمل است بر :

۱)  اطلاعات جمعیتی دانش آموزان (تعداد در پایه ، سن ، مشخصات فردی )

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۲) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء ، افت ، اخراج

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۳) اطلاعات مربوط به غیبت ، فرار از مدرسه موقت و مستمر

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۴) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالی

۵) اطلاعات مربوط به سنجش های منطقه ای

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۶) تحلیل هایی برپایه داده های سنجش های مدرسه ای ، محلی و کشوری که می توانند برای شناسایی عقب ماندگی های دانش آموزان مفید باشند .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۷)  شناسایی دانش آموزان کم پیشرفت

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۸)  تعیین هدفهای قابل اندازه گیری برای بهسازی برنامه مدرسه و کارکرد دانش آموزان ، شامل موارد زیر وجود دارد .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

أ‌.    مراحل معین وقابل اندازه گیری هدفها

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

ب‌.   مراحل زمانی فعالیتها ( زمان بندی فعالیت ها)

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

ت‌.   بودجه بندی برای هریک از فعالیتها

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۹) وجود فعالیت برای توسعه حرفه ای کارکنان ، برای هر کارکرد خدماتی موجود در مدرسه

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

۱۰)         تعیین فرایند مشاهده ، پیشرفت و بازنگری هایی که طرح بهسازی نیاز دارد .

بلی O

خیر O

نامشخص O

درجه اهمیت O

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی مدارس

 

نظرات