پرسشنامه رایگان مقايسه ميزان عزت نفس در فرزندان طلاق و غير طلاق

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه ميزان عزت نفس در فرزندان طلاق و غير طلاق

هدف ازپژوهش حاضر بررسي و مقايسه سطح عزت نفس در دو گروه از فرزندان طلاق و غير طلاق مي باشد.پژوهش حاضر با استفاده از مدل پژوهشي علي- مقايسه اي سعي دارد تأثير طلاق بر عزت نفس را مورد مقايسه قرار دهد.

آزمودني هاي گروه اول شامل 20 نفر از فرزند طلاق و آزمودني هاي گروه دوم شامل 20 نفر فرزند غير طلاق بودند كه به وسيله تست  عزت نفس پوپ آزمون شدند. پس از تعيين نمرات عزت نفس ، نتايج دو گروه مورد مقايسه و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت تا فرضيه تدوين شده مورد آزمون قرار بگيرد.

نتايج پژوهش نشان مي دهند كه بين عزت نفس فرزندان طلاق و غير طلاق در چهار مقياس كلي- تحصيلي- جسماني-اجتماعي تفاوت معني دار نمي باشندو در مقياس خانواده تفاوت معني داري وجود دارد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه ميزان عزت نفس در فرزندان طلاق و غير طلاق

 

نظرات