پرسشنامه رایگان آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو، پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه محقق ساخته تعهد سازمانی استفاده شد. به منظور رواسازی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. ضریب پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 77/0، 85/0 و 84/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که تعهد سازمانی معلمان از طریق ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی آنان قابل پيش‌بيني است. این در حالی است که نتایج تحلیل مسیر نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شخصیتی به تعهد سازمانی مثبت و پایین است که این مسیر به لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. آزمون مجدد مدل با حذف ویژگی­های شخصیتی نیز نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شغلی به تعهد سازمانی مثبت و قوی است و این مقدار به لحاظ آماری معنی‌دار است. نتایج سوال‌های پژوهش نشان داد که میانگین کسب‌ شده توسط معلمان برای ابعاد تعهد به آموزش و پرورش، تعهد به همکاران، تعهد به وظایف آموزشی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بالاتر از میانگین مطلوب است. ویژگی‌های شخصیتی معلمان به جز در بعد روان رنجوری در وضعیت مطلوب و ویژگی‌های شغلی آنان نیز در سطح مطلوب است. سایر یافته‌ها نشان می‌دهند بین ابعاد تعهد به آموزش و پرورش و تعهد به شغل معلمی بر حسب سابقه خدمت معلمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب منطقه خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

 

نظرات