پرسشنامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پایگاه های هویت

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس با پایگاه های هویت

در پژوهش حاضر رابطه بین عزت نفس و هریک از پایگاه های هویت مورد بررسی قرارگرفته است. تا به حال در این زمینه چندین پژوهش انجام شده است. در این پژوهش ما نمونه ای به حجم ۵۰ نفر انتخاب کرده ایم و جامعه مورد تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام نور کاشمر به حجم تقریبا ۱۲۰۰نفر می باشد. روش پژوهش همبستگی است و برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است.

روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی پیرسون است که برای بررسی رابطه بین متغیر های مختلف استفاده شده است. و آزمون Tبرای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین ما مورد استفاده قرار گرفته است.

آزمون مورد استفاده در این پژوهش عبارتنداز: پرسش نامه هویت ملی و مذهبی که محقق ساخته است دارای ۲۰ سوال می باشد و آزمون بعدی آزمون عزت نفس آیزنک است داری ۳۰سوال(بلی، خیر) که نمره عزت نفس آزمودنی را مشخص کند.

نتایج پژوهش حاضر فرضیه اصلی پژوهش را درارتباط با پایگاه های ( ملی و مذهبی) به اثبات رساند و رابطه ی معناداری وجود داشت. در مورد بقیه فرضیه ها شرح کامل آن در فصل چهارم به تفصیل آمده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس با پایگاه های هویت

 

نظرات