پرسشنامه رایگان مقایسه کارائی و اثر بخشی روش رویارویی و جلوگیری از پاسخ ،با روش کاهش فکر خطرناک ،در درمان اختلال وسواس شستشو

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه کارائی و اثر بخشی روش رویارویی و جلوگیری از پاسخ ،با روش کاهش فکر خطرناک ،در درمان اختلال وسواس شستشو

چندین مدل شناختی همزمان پیشنهاد کرده اند که متغیر شناختی “انتظارات خطر/ تهدید” نقش واسطه ای بالقوه در اختلال وسواس شستشو ایفا میکند. از این رو اخیرا شیوه درمان اختلال وسواس شستشو از طریق کاهش فکر خطرناک (DIRT) به منظور هدف قرار دادن نگرش ها و باورهای افراطی مرتبط با خطر و پیامدهای ترس آور توسط جونز و منزیس (۱۹۹۷) طرح ریزی شده است. در پژوهش حاضر کارای و اثربخشی روش درمانی از طریق کاهش فکر خطرناک در درمان اختلال وسواس شستشو بیماران ایرانی و مقایسه آن با روش رویاروی و جلوگیری از پاسخ(ERP) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور شش مراجع مبتلا به وسواس شستشو در یک طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه در دو گروه متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. مراجعین هر گروه در سه مرحله خط پایه جلسه چهارم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه مادزلی(MOCI) مقیاس یل-براون(Yale-Brown)، مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس(DASS) و مقیاس میزان ناراحتی کلی (SUD) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج کلی پژوهش حاکی از کارایی هر دو روش ERPوDIRT در کاهش نشانگان وسواس شستشو می باشد. همچنین مقایسه کارایی و اثربخشی دو روش نشان داد که روش DIRT در درمان وسواس شستشوی بیماران ایرانی کاراتر و اثربخش تر می باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در ساخت و تحول روشهای درمانی موثر به منظور درمان وسواس شستشو که مولفه های فرهنگی به همراه دارد مفید باشد و راهگشای پژوهش های تجربی کنترل شده در آینده قرار گیرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه کارائی و اثر بخشی روش رویارویی و جلوگیری از پاسخ ،با روش کاهش فکر خطرناک ،در درمان اختلال وسواس شستشو

 

نظرات