پرسشنامه رایگان مقایسه كارائی و اثر بخشی روش رويارويي و جلوگيري از پاسخ ،با روش كاهش فكر خطرناك ،در درمان اختلال وسواس شستشو

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه كارائی و اثر بخشی روش رويارويي و جلوگيري از پاسخ ،با روش كاهش فكر خطرناك ،در درمان اختلال وسواس شستشو

چندین مدل شناختی همزمان پیشنهاد كرده اند كه متغیر شناختی “انتظارات خطر/ تهدید” نقش واسطه ای بالقوه در اختلال وسواس شستشو ایفا میكند. از این رو اخیرا شیوه درمان اختلال وسواس شستشو از طریق كاهش فكر خطرناك (DIRT) به منظور هدف قرار دادن نگرش ها و باورهای افراطی مرتبط با خطر و پیامدهای ترس آور توسط جونز و منزیس (1997) طرح ریزی شده است. در پژوهش حاضر كارای و اثربخشی روش درمانی از طریق كاهش فكر خطرناك در درمان اختلال وسواس شستشو بیماران ایرانی و مقایسه آن با روش رویاروی و جلوگیری از پاسخ(ERP) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور شش مراجع مبتلا به وسواس شستشو در یك طرح تجربی تك موردی از نوع خط پایه چندگانه در دو گروه متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. مراجعین هر گروه در سه مرحله خط پایه جلسه چهارم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه مادزلی(MOCI) مقیاس یل-براون(Yale-Brown)، مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس(DASS) و مقیاس میزان ناراحتی كلی (SUD) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج كلی پژوهش حاكی از كارایي هر دو روش ERPوDIRT در كاهش نشانگان وسواس شستشو می باشد. همچنین مقایسه كارایي و اثربخشی دو روش نشان داد كه روش DIRT در درمان وسواس شستشوی بیماران ایرانی كاراتر و اثربخش تر می باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در ساخت و تحول روشهای درمانی موثر به منظور درمان وسواس شستشو كه مولفه های فرهنگی به همراه دارد مفید باشد و راهگشای پژوهش های تجربی كنترل شده در آینده قرار گیرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه كارائی و اثر بخشی روش رويارويي و جلوگيري از پاسخ ،با روش كاهش فكر خطرناك ،در درمان اختلال وسواس شستشو

 

نظرات