پرسشنامه رایگان بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق ۲۰۰ نفر(۱۰۰ دختر و ۱۰۰ پسر) از دانشجویان پنج دانشکده دانشگاه فردوسی(ادبیات، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و الهیات) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش هیجانی شوت و همکاران(۱۹۹۸، بر اساس دیدگاه مایر و سالووی، ۱۹۹۰)بر روی آنها اجرا شد.این آزمون دارای ۳۳ سوال می باشد که هر سوال ۵ گزینه دارد و از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شود.برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین دو گروه دختران و پسران دانشجو آزمون تی گرفته شد.نتایج آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر

 

نظرات