پرسشنامه رایگان كاربرد تكنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه كاربرد تكنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

فصل اول اين پژوهش به بيان مسئله و مشكلي كه باعث نوشتن چنين پژوهشي شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در اين فصل عبارتند از: جنبه هاي كار عملي و اينكه از فارغ التحصيلان اين رشته چه انتظاراتي مي رود، يادگيري و نقشي كه وسائل كمك آموزشي مي توانند در آن ايفا كنند و اهميت آموزش در رشته روانشناسي.

فصل دوم داراي دو بخش است كه در بخش اول سعي شده تا جنبه هاي مختلف روانشناسي باليني در شكل كلاسيك آن، فعايتهاي باليني كه در حوزه هاي مختلف انجام مي شود،‌ مراكز استخدامي عمده و … براي دانشجويان اين رشته روشن شود و يك پيش زمينه اطلاعاتي در مورد رشته تحصيليشان و انتظاراتي كه از آنها توقع مي رود،‌ در اختيار مي گذارد. در بخش دوم فصل مذكور به معرفي وسائل كمك آموزشي كه مي تواند مورد استفاده بيشتري در اين رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته مي شود.

فصل سوم به معرفي روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش يعني روش زمينه يابي مي پردازد و همچنين به معرفي آزمودنيها و چگونگي گزينش آنها و روش جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق به صورت جدولهايي با ذكر مواردي از قبيل ميانگين پاسخها براي هر سوال در پرسشنامه، فراواني هر كدام از گزينه ها در هر سوال، درصد اين فراوانيها نسبت به كل و همچنين درصد فراوني تجمعي ارائه شده است. در ذيل هر جدول يك توصيف نسبت به جدول بيان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصيفهاي مندرج در فصل چهارم همچنين با توجه به سوالهاي پژوهشي اين پايان نامه تفسير و توصيفهاي بيشتري نسبت به هر سوال ارائه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كاربرد تكنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

 

نظرات

دیدگاه کاربران