پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر دانشجویان دخترو پسر دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش تصادفی از بین دختران و پسران مجرد دانشگاه فردوسی مشهد در دامنه سنی ۱۸- ۲۸ سال به تعداد ۶۰ نفر انتخاب شدند . از این ۶۰ نفر نمونه ، تعدااد ۳۰ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر بودند .

شیوه گردآوری داده ها را روش کتابخانه ای ، از راه بررسی کتابهای گوناگون در خصوص موضوع تحقیق و دیگری روش میدانی ، از راه اجرای پرسشنامه ی محقق ساخته برای تعیین مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر تشکیل می دهد. روش پژوهش از نوع توصیفی است و از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است . نتیجه آزمون فرضیه بدین صورت بدست آمد که بین معیارهای همسر در دختران و پسران از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود دارد به جز در عوامل شناختی واحتماعی که نظر هر دو گروه یکسان می باشد . به عبارتی انتخاب همسر تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد که چنانچه این عوامل نادیده گرفته شود ، رضایتمندی کامل از زندگی زناشویی برای زوجین حاصل نخواهد شد .

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان

 

نظرات