پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌ها

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌ها

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت بهره‌وري دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش ارزشیابی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان عضو پژوهشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 است که مشتمل بر 248 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 148 نفر به شیوهطبقه‌ای متناسب انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بهره‌وری دانش استفاده شد و روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و روایی محتوایی تعیین شد. ضریب پایایی پرسشنامه بهره‌وری دانش از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 730/0، 715/.، 873/.، 877/0، 904/0، 895/0 گزارش شد. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، وضعیت مطلوب بهره‌وری دانش در ابعاد شش‌گانه آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقطه برش برای هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که نقطه برش این شش مؤلفه با یکدیگر تفاوت دارند، به بیان دیگر مؤلفه‌های تعیین کننده بهره‌وري از درجات متفاوت برخوردارند. به نحوی كه مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه با اختصاص بالاترین نقطه برش در درجه اول اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار گرفت و مؤلفه‌های نوآوری، یادگیری، کیفیت، وظیفه و استقلال در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود با مطلوب نشان داد که وضعیت بهره‌وري دانش در هر یک از مؤلفه‌های شش‌گانه مورد نظر پیتر دراکر در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد در سطح مطلوبی قرار ندارد. چنانکه، مؤلفه‌ تمرکز بر وظیفه و مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان برخوردار بودند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌ها

 

نظرات