پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

در این پژوهش رابطه سبکهای دلبستگی،‌ سرسختی و عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر،‌ مطالعه نوع رابطه سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد ۸۴ دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد( ۵۲ نفر پسر و ۳۲ نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند.

 از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کند. برای تحلیل داده های پژوهش، از شاخص ها و روشهای آماری فراوانی ، درصد،‌ میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و سرسختی با ۹۹% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا با ۹۹% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری دارد. همچنین، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا و سرسختی می تواند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را تبین کند

(۰۵/۰ P< ،۰۱/۰ P< )

، یعنی افزایش سبک دلبستگی ایمن و سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود و افزایش سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا باعث کاهش عزت نفس اجتماعی می شود. سبک های دلبستگی از طریق تاثیر بر کیفیت روابط اجتماعی در دو جهت مثبت یا منفی، بر عزت نفس اجتماعی تاثیر می گذارد. و باعث افزایش یا کاهش عزت نفس اجتماعی می شود. مولفه های سرسختی تعهد،‌ کنترل، مبارزه جویی بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران به طور مثبت تاثیر می گذارد و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

 

نظرات